Κηπολόγιο Βιβλίο με Ερωτήσεις κηπουρικής

received_10209876199001459

Εχω στη βεραντα σε ήλίόλόύστή θέσή ένά βίβόύρνό λόύσίντόύμ.πότίζέτάί κάθέ μέρά άπό 3 λέπτά.τό τέλέύτάίό μήνά έχέί έμφάνίσέί κάφέ κάί κίτρίνές κήλίδές στά φύλλά,ίδίάίτέρά στά πάλάίότέρά κάί μέτά τά ρίχνέί.Μήπώς γνώρίζέτέ πόίά άσθένέίά έίνάί, άν έίνάί κάί πώς θά τήν άντίμέτώπίσώ;Έύχάρίστώ έκ τών πρότέρώ

στάλθηκε 30 Αύγ '17, 14:36

%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82's gravatar image

ντινος
316313236
αποδοχή: 44%

τροποποιήθηκε 01 Σεπ '17, 12:50

administrator's gravatar image

administrator ♦♦
1.3k61221

Γίνε ο πρώτος που θα δώσει απάντηση!
άνοιξε/κλείσε την προεπισκόπιση

Ενημερώση για αλλαγές

μέσω e-mail:

Με την εγγραφή σας, θα μπορείτε να λάβετε άμεση ειδοποίηση όταν δωθεί απάντηση

με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Τα βασικά της Μορφοποίησης

  • *πλάγια* ή _πλάγια_
  • **έντονα** ή __έντονα__
  • σύνδεσμος:[κείμενο](http://url.com/ "τίτλος")
  • εικόνα:![alt κείμενο](/path/img.jpg "τίτλος")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αλλάξεις γραμμή, βάλε δύο κενά εκεί που θες να γίνει η αλλαγή
  • επίσης υποστηρίζεται η βασική μορφοποίηση της HTML

Ετικέτες:

×9

Η ερώτηση έγινε: 30 Αύγ '17, 14:36

Την είδαν: 527 φορές

Τελευταία αλλαγή: 01 Σεπ '17, 12:50

σχετικά | faq | blog | facebook | flickr | twitter | όροι χρήσης | επικοινωνία
Ρώτα το Κηπολόγιο • 2011